W Wielkiej Brytanii, szczepionki Covid-19 zostały poddane badaniom sądowym, a raport laboratoryjny potwierdza, że zawierają one nanomateriały grafenowe – które mogą przenikać przez naturalne bariery organizmu i uszkadzać centralny układ nerwowy – oraz tlenek grafenu, który może uszkadzać organy wewnętrzne, niszczyć krew, wywoływać raka i powodować zmiany w funkcjonowaniu genów, a także szereg innych skutków chorobowych.

Pod wpływem własnych doświadczeń z pacjentami, którzy doznali ewidentnych urazów poszczepiennych i reakcji niepożądanych, w grudniu 2021 roku, brytyjski lekarz medycyny zgłosił się z propozycją pomocy w śledztwie mającym na celu ustalenie, czy odkrycia dokonane przez dr Noacka i dr Camprę mogą zostać powtórzone w Wielkiej Brytanii, jak również zbadania fiolek ze szczepionką COVID-19 pod kątem obecności w nich toksyn lub (innych) zawartości nieprzewidzianych.

Ów lekarz zarekwirował fiolkę z zastrzykiem z lodówki znajdującej się w gabinecie, w którym pracuje, i przekazał ją niezależnemu badaczowi pomagającemu przy dochodzeniach w sprawach dotyczących obrażeń odniesionych wskutek szczepień podanych w ramach akcji wdrażających.

Od tego momentu uzyskano kolejne fiolki, które uwzględniają trzech głównych producentów, których produkty obecne są w Zjednoczonym Królestwie: Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Zawartość fiolek z zastrzykami została poddana ekspertyzie sądowej, a raport laboratoryjny został opublikowany oficjalnie.

Raport zatytułowany “Qualitative Evaluation of Inclusions In Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 vaccines” został przedstawiony policji kryminalnej w Wielkiej Brytanii, (sprawa nr 6029679/21), co ma zapewnić jej więcej niż wystarczające uzasadnione podejrzenie, że popełniono poważne przestępstwa dotyczące stosowania terapii eksperymentalnych.

Dokument zawiera raporty toksykologiczne zawartości fiolek ze szczepionkami, które zostały poddane badaniom sądowym, z ustaleniami, które zapewniają “więcej niż wystarczające podstawy” dla policji do zastosowania Police and Criminal Evidence Act 1984 Warrant i skonfiskowania fiolek ze szczepionkami.

Policja będzie wtedy w stanie przekazać je do laboratorium Home Office w celu powtórzenia ustaleń, co umożliwi im uzyskanie własnych twardych dowodów uzasadniających zarzuty o poważne przestępstwa.

Dodatkowo, policja, zgodnie z obowiązkiem troski o społeczeństwo, została poproszona o zwrócenie się o natychmiastowe zaprzestanie wdrażania leczenia eksperymentalnego.

Raport: Jakościowa ocena inkluzji w szczepionkach Covid-19 firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer – dokonana przez UNIT

Przedmiotem badania były cztery fiolki szczepionek.

Dwie próbki firmy Moderna oraz 1 próbka firmy AstraZeneca i 1 próbka firmy Pfizer zostały pobrane do badania w celu analizy zawartości i ustalenia, czy obecne są w nich składniki niezadeklarowane.

Oto lista składników deklarowanych przez producentów w każdej ze szczepionek:

W niniejszej analizie skupiono się na inkluzjach, które nie są deklarowane przez producentów, przede wszystkim na grafenie i nanostrukturach związanych z węglem w postaci kompozytów węglowych lub grafenowych, grafenie w połączeniu z glikolem polietylenowym, tlenku grafenu, związkach tlenku żelaza oraz kalcycie.

Cztery fiolki

Podczas analizy zawartości wszystkich czterech fiolek zidentyfikowano elementy, które są do siebie podobne i zostały zdefiniowane i zilustrowane w raporcie indywidualnie.

Zidentyfikowane inkluzje to:

    Nanowstążki grafenowe pokryte Glikolem Polietylenowym

    Grafenowa forma kompozytowa 1.

    Grafenowa forma kompozytowa 2.

    Kalcyt mikrokrystaliczny z inkluzjami węglowymi.

    Nanoforma grafenowa z fluorescencją i bez fluorescencji

    Nanoobiekty grafenowe

    Nano zwoje grafenowe

Moderna 01

Pierwszą próbką, która została poddana ocenie była Moderna 01, która została zbadana za pomocą spektroskopii Ramana. Badanie wyraźnie wykazało, że wszystkie inkluzje wewnątrz szczepionki mają silny sygnał węglowy z potwierdzonym występowaniem grafenu w niektórych charakterystycznych formach.

Z dwóch badanych obiektów uzyskano dwa wyraźne sygnały. Płaskie wstęgowe inkluzje wykazywały wyraźne widma grafenu zintegrowane z widmem glikolu i innych podrzędnych związków. Drugi wyraźny sygnał otrzymano z mikrokrystalicznej formy kalcytu, a formy kompozytów węglowych również wykazywały wyraźny sygnał grafenowy.

Należy zaznaczyć, że niektóre nano-amorficzne formy węgla wykazywały wyraźny sygnał grafenowy, jednakże formy te wykazywały również fluorescencję, która maskowała pik grafenowy.

Moderna 02

Cząsteczki przenoszące ładunek mRNA były wyraźnie widoczne, a kompozyt grafenowy 01 był wyraźnie obecny nawet przy niskiej rozdzielczości, zaś obiekty nano grafenowe były obecne w “wielkiej obfitości” wewnątrz próbki fiolki.

AstraZeneca

AstraZeneca była trzecią szczepionką, która została oceniona pod kątem domieszek, a ponieważ była prawie przezroczysta, ułatwiała “dostrzeganie charakterystycznych kolorów”. W obserwacji mikroskopowej na mokro, roztwór wykazywał natychmiastowe przemieszczanie się nanoskopowego materiału cząsteczkowego, który przy bliższej obserwacji wydawał się być napędzany przez prąd konwekcyjny.

Po wyschnięciu cząsteczki wykazywały ruch trakcyjny. Na rysunku 3.21. forma mikroskopowa jest wyraźnie widoczna jako leżąca na wierzchu warstwy stałej, podczas gdy nanocząstki są nadal w ruchu w tle, co widać po przesunięciu pozycji cienia. Wyraźnym efektem tego mechanizmu było to, że w miarę zestalania się ośrodka, nanocząstkom coraz trudniej było poruszać się w lepkim materiale.

W AstraZeneca potwierdzono obecność grafenu we wszystkich zidentyfikowanych reprezentatywnych formach. Kompozyty węglowe występują w dwóch formach, podobnie jak w szczepionkach Moderna. Te dwie formy wykazały wyraźne cechy grafenu. Ponadto, oprócz grafenu, w widmie dominuje tlenek żelaza i inne formy związków węglowych.

Pfizer

Czwartą fiolką, w której oceniano inkluzje, była fiolka szczepionki Pfizer. Próbka z pipetą wykazała niezwykle interesujące domieszki. Podczas zasysania materiału do pipety widoczne były wyraźne półprzezroczyste lub przezroczyste, pływające arkusze, jak widać to na fot. 3.28.

Trzy z tychże próbek wykazały charakterystykę kompozytów węglowych z możliwą obecnością grafenu. Sygnały amorficznych materiałów węglopodobnych były ekstremalnie złożone i świadczyły o zawartości węgla wraz z tlenkiem żelaza i kilkoma innymi związkami.

Na szkiełku, a sporej ilości znalezione zostały formy wstęgowe złożone z prawie przezroczystych mikroform. Są one często do połowy osadzone w roztworze – z jednym końcem wystającym poza powierzchnię próbki. Kompozyty węglowe zarówno formy 1 jak i 2 są również obecne w dużych ilościach. Forma 1 osadza się na wierzchu materiału, podczas gdy formę 2 odnaleziono w środkowych poziomach zestalonego ośrodka. Na szkiełku n zidentyfikowano nanoformy grafenowe występujące w dość dużej ilości wraz z kilkoma zwojami. Fot. 3.32 pokazuje charakterystyczne inkluzje znalezione w szczepionce firmy Pfizer.

Sygnały amorficznych materiałów węglopodobnych były niezwykle złożone; zawierały węgiel wraz z tlenkiem żelaza i kilkoma innymi związkami. Kompleks grafenowy 1 to grafen z sygnałem glikolu polietylenowego tworzącym większą część widma. Pomimo to, badanie to jest w stanie wstępnie potwierdzić obecność grafenu w produkcie Pfizer.

Warto zauważyć, że jedna z próbek, która została poddana badaniu, wykazywała znaczny wpływ fluorescencji.

Podsumowując:

Wszystkie trzy szczepionki szeroko wykorzystują samoskładające się nanocząstki lipidowe jako mechanizmy dostarczania leków. W przypadku, gdy głównym rezultatem tego projektu jest potwierdzenie obecności grafenu we wszystkich czterech próbkach, ważne jest, aby ocenić to odkrycie w kontekście omawianego problemu.

Należy również wspomnieć, że źródło fluorescencji w próbkach nie zostało zidentyfikowane w czasie trwania badań; ze względu na napięty harmonogram nie można było go w owym czasie zbadać.

Artykuł (o otwartym dostępie) podkreślający toksyczność nanocząstek należących do rodziny grafenowej można przeczytać pod linkiem: https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y

Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie cztery próbki szczepionek (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) zawierają znaczne ilości kompozytów węglowych, związków grafenu i tlenku żelaza.

Składniki te nie zostały zadeklarowane przez producentów i są nieobecne na liście składników szczepionek. Badania pokazują jednak, jak bardzo niebezpieczna jest rodzina produktów grafenowych, ale mimo to ludzie nie zostali poinformowani o tym, że wstrzykuje się im śmiertelnie niebezpieczną substancję.

Pełny raport laboratorium brytyjskiego: http://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf

&&&

Pubblicità