Należy zadać pytanie: W jaki sposób owe substancje znalazły się w płynach biologicznych pacjentów chorych na tzw. «COVID’a»? – Kto je tam umieścił? – A może prościej: Czym tak naprawdę był «COVID»?

Uwaga: Mowa jest o oficjalnym dokumencie, sfinansowanym przez UE, a dokładniej przez Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej.

W roku 2021badając krew i kał włoskich chorych na COVID włoscy naukowcy, kierowani przez Carlo Brognę dokonali odkrycia wręcz zdumiewającego (zauważmy, że wspomniane opracowanie jest całkowicie przemilczane przez mass media włoskie – przyp. red). Otóż, w osoczu, kale i moczu osób dotkniętych COVID’em wykryli ślady jadu węży (peptydy), jadów jadowitych mięczaków, owadów (pszczół)itp. (“konotoksyny, fosfolipazy A2, metaloproteinazy”).

Natomiast niczego podobnego nie wykryto w grupie kontrolnej.

Dziwi fakt, że tego typu peptydy – stanowiące powiedzmy ułamek opisanych wyżej trucizn zwierzęcych (“konotoksyny, fosfolipazy A2, metaloproteinazy”) – znalazły się (i zostały wykryte) WYŁĄCZNIE w płynach biologicznych włoskich pacjentów COVID poddanych badaniu przez naukowców. Zauważmy, takie trucizny zwierzęce, inaczej mówiąc, takie zwierzęta wydają się nie występować normalnie we Włoszech – z wyłączeniem owadów w przypadku fosfolipaz A2.

Obrana metoda analizy jest prosta i doskonała: separacja faz, chromatografia cieczowa i spektrometria mas – dla łatwiejszego zrozumienia. Następnie analizy zostały porównane ze znanymi bazami danych dotyczącymi właśnie takich trucizn, po czym stwierdzono dopasowanie.

Metoda łatwa, prosta i bardzo efektywna.

Dlatego – wykluczając możliwość zaistnienia systematycznych, powtarzających się i rażących błędów, co jest do wykluczenia u podmiotów, które uzyskały unijne granty badawcze, czyli poważnych naukowców – pozostaje niewytłumaczalne, jak takie zatrucie jest w rzeczywistości możliwe (tym bardziej, że zastosowana metodologia jest tak perfekcyjna). Dziwne jest także to, że objawy zatrucia tego rodzaju truciznami wydają się być absolutnie zgodne z tymi, które wykryto u pacjentów cierpiących na COVIDa. I dlaczego pewne nawyki np. (palenie papierosów) okazały się być ochroną przed niektórymi symptomami COVIDa?...

Wnioski pozostawiamy Czytającym, dołączając tłumaczenie fragmentów opracowania, o którym mowa:

«Peptydy toksynopodobne w osoczu, moczu i próbkach kału pobranych od pacjentów chorych na COVID-19»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8772524/ https://f1000research.com/articles/10-550/v2

Wprowadzenie: SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 i doprowadził do pandemii dotykającej obecnie świat, został szeroko zbadany. Przeprowadzono różne badania w celu poznania mechanizmu infekcji oraz zaangażowanych w nią ludzkich genów, transkryptów i białek. Równocześnie odnotowano liczne pozapłucne objawy kliniczne współwystępujące z chorobą COVID-19, a dowody na ich ciężkość i trwałość są coraz liczniejsze. Czy manifestacje te są powiązane z innymi zaburzeniami współwystępującymi z zakażeniem SARS-CoV-2, jest przedmiotem dyskusji. W niniejszej pracy donosimy o identyfikacji peptydów toksynopodobnych u pacjentów z chorobą COVID-19 poprzez zastosowanie spektrometrii mas w chromatografii cieczowej Surface-Activated Chemical Ionization – Cloud Ion Mobility. 

Wyniki: Peptydy toksynopodobne, niemal identyczne z toksycznymi składnikami jadów zwierząt, jak konotoksyny, fosfolipazy, fosfodiesterazy, proteazy cynkowo-metalowe i bradykininy, zidentyfikowano w próbkach od pacjentów z COVID-19, ale nie w próbkach kontrolnych.

Wnioski: Obecność peptydów toksynopodobnych może być potencjalnie związana z zakażeniem SARS-CoV-2. Ich obecność sugeruje możliwy związek choroby COVID-19 z uwalnianiem do organizmu (oligo-)peptydów niemal identycznych z toksycznymi składnikami jadów zwierząt. Nie można wykluczyć ich udziału w dużym zestawie heterogennych pozapłucnych objawów klinicznych COVID-19, jak np. neurologicznych. Chociaż obecność każdego z objawów z osobna nie jest selektywna dla choroby, ich kombinacja może być związana z COVID-19 poprzez współistnienie panelu wykrytych tu peptydów toksynopodobnych. Obecność tych peptydów otwiera nowe scenariusze dotyczące etiologii obserwowanych dotychczas objawów klinicznych COVID-19, w tym manifestacji neurologicznych.

Stwierdzono obecność (oligo-)peptydów niemal identycznych z toksycznymi składnikami jadów zwierząt. Przedstawione tu dane i wyniki sugerują związek między chorobą COVID-19 a uwalnianiem w organizmie tychże i rodzą szereg pytań:

– Czy wyniki te są zgodne z tym, co zaproponowali Tizabi i wsp.(41) , tj. ewentualną terapeutyczną rolą nikotyny, agonistów nikotynowych lub pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych receptorów cholinergicznych w COVID-19?

– Czy produkcja peptydów toksynopodobnych, jeśli jest indukowana przez SARS-CoV-2, może mieć udział w zaburzeniach i urazach neurologicznych obserwowanych u hospitalizowanych pacjentów COVID-19?

– Jeśli jest to indukowane przez SARS-CoV-2, czy produkcja peptydów toksynopodobnych może wpływać na złożone choroby najwyraźniej wywoływane lub wzmacniane przez COVID-19, jak np. zespół Guillain-Barré (42) lub choroba Parkinsona (43)?

– Czy peptydy toksynopodobne są związane z zakażeniem SARS-CoV-2 lub z innymi infekcjami wirusowymi, czy też, bardziej ogólnie, ich obecność jest związana ze stanem chorobowym?

– Czy nasze wyniki potwierdzają sugestię Konsorcjum iVAMP 44 dotyczącą związków między gruczołami jadowymi zwierząt a mikrośrodowiskiem mikroorganizmów?

Uważamy, że natychmiastowe udostępnienie tych wyników może przyczynić się do rozplątania wieloaspektowego zestawu objawów klinicznych u objawowych pacjentów COVID-19 i do dalszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych.

Na podstawie: https://www.mittdolcino.com/2022/11/15/paper-incredibile-finanziato-dalleu-nel-plasma-urina-feci-di-malati-covid-italiani-trovati-peptidi-di-veleno-di-serpente-di-molluschi-velenosi-ecc/

Pubblicità