Komisja Europejska rozważa zaklasyfikowanie litu jako toksycznego, co potencjalnie może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu i realizacji celów klimatycznych

Rystad Energy    16 czerwca 2022

Ewentualna decyzja Komisji Europejskiej (KE) o zaklasyfikowaniu litu jako toksyny reprodukcyjnej kategorii 1A w czwartym kwartale bieżącego roku może zniweczyć wysiłki Unii Europejskiej (UE) zmierzające do stworzenia i obsługi wewnętrznego łańcucha dostaw materiałów akumulatorowych. Obecnie UE w znacznym stopniu polega na imporcie litu w celu zaopatrzenia swojego rodzącego się sektora produkcji pojazdów elektrycznych, a klasyfikacja może zwiększyć zależność od innych regionów na etapie, na którym Unia skupia się na bezpieczeństwie energetycznym i redukcji emisji.

Według badań Rystad Energy https://en.wikipedia.org/wiki/Rystad_Energy, Europa ogłosiła plany zwiększenia produkcji węglanu litu przeznaczonego do akumulatorów z obecnego poziomu zerowego do 8,3% produkcji światowej do 2025 roku. Europa ma podobne ambicje w odniesieniu do wodorotlenku litu, który ma kluczowe znaczenie dla akumulatorów pojazdów elektrycznych o dużym zasięgu. Według badań Rystad Energynawet bez potencjalnej decyzji Komisji Europejskiej, nie uda się wypełnić szacowanej na 218% luki w przetwórstwie wodorotlenku litu, z którą Europa będzie musiała się zmierzyć do końca roku 2030.

Komitet Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pod koniec 2021 roku opublikował opinię, w której zgodził się z francuskimi propozycjami zaklasyfikowania trzech soli litu jako substancji toksycznych dla rozrodczości kategorii 1A. Stwierdził on, że węglan litu, wodorotlenek litu i chlorek litu powinny zostać sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) jako substancje, które mogą zaszkodzić płodności i nienarodzonym dzieciom. Ustalono również, że substancje te mogą być szkodliwe dla dzieci karmionych piersią.

Wstępne wnioski zostały przedstawione KE w dniach 23 i 24 marca i są obecnie przedmiotem przeglądu i konsultacji, a KE ma opublikować swój pierwszy projekt rozporządzenia w okresie od października do grudnia. Państwa członkowskie UE mogą jeszcze do lata zgłaszać zastrzeżenia do tych wniosków.

Chociaż klasyfikacja nie powstrzyma wykorzystania litu, jest wysoce prawdopodobne, że będzie miała wpływ na co najmniej cztery etapy łańcucha dostaw baterii litowych w UE: wydobycie litu, przetwarzanie, produkcję katod i recykling. Na każdą z tych początkujących branż w Europie mogłyby wpłynąć liczne kwestie administracyjne, zarządzanie ryzykiem i ograniczenia, co spowodowałoby wzrost kosztów.

«Jeśli Komisja Europejska podejmie taką decyzję, może to podważyć bezpieczeństwo energetyczne UE i cele “zero netto”, a także zwiększyć koszty na krajowym rynku pojazdów elektrycznych. UE jest światową potęgą w dziedzinie regulacji prawnych, więc każda decyzja o zaklasyfikowaniu litu jako substancji toksycznej kategorii 1A na największym pojedynczym rynku światowym będzie uważnie analizowana przez organy regulacyjne w innych krajach. Przemysł nie znosi niepewności prawnej, więc im dłużej trwa oczekiwanie na decyzję, tym bardziej opóźnia to istniejące i znaczące decyzje inwestycyjne. To coś więcej niż tylko kwestia techniczna; skutki mogą być dalekosiężne i szerokie» – mówi James Ley, starszy wiceprezes ds. analiz.

Implikacje dla produkcji pojazdów elektrycznych

Podczas ostatnich wydarzeń branżowych podkreślano, że jedną z głównych przeszkód w szybkim rozwoju nowych projektów wydobywczych w Europie jest przeciągający się proces wydawania pozwoleń na nowe przedsięwzięcia górnicze. Zarówno węglan, jak i wodorotlenek litu mają kluczowe znaczenie dla łańcucha dostaw surowców do produkcji akumulatorów, ponieważ większość nowych akumulatorów do pojazdów elektrycznych zawiera lit. To ewentualne rozporządzenie pojawia się w momencie, gdy UE sama podejmuje wysiłki w celu zbudowania i ustanowienia lokalnych łańcuchów dostaw litu. Kwestia pozwoleń była wielokrotnie podkreślana podczas ostatnich wydarzeń branżowych jako jedna z głównych przeszkód w szybkim rozwoju nowych projektów wydobywczych w UE.

Istnieje także dalsze ryzyko utraty poparcia społeczności lokalnych dla potencjalnych projektów budowy kopalni i przetwórstwa litu. Dodatkowe obawy mogą się pojawić, jeżeli oczekująca decyzja spowolni napływ dalszych i bardzo potrzebnych nowych inwestycji w przemysł wydobywczy i przetwórczy litu w UE. Rystad Energy wie o co najmniej jednym nowym projekcie dotyczącym przetwórstwa wodorotlenku litu, który wstrzymuje się z decyzją inwestycyjną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską.

Branża domaga się jasności

Przedstawiciele branży litowej nalegają, aby Komisja Europejska ponownie oceniła pierwotną opinię RAC. Argumentują oni również, że trzy sole litu nie mogą być rozpatrywane w tym samym świetle oraz że istnieją poważne wątpliwości co do możliwości zastosowania mechanizmu przekrojowego (read-across) w odniesieniu do wodorotlenku litu ze względu na jego właściwości korozyjne. Niewłaściwa klasyfikacja soli litowych spowoduje niepewność biznesową, która będzie miała liczne implikacje dla przyszłych inwestycji.

Inne kraje spoza UE mogą dojść do innego wniosku w sprawie klasyfikacji, uzyskując przewagę konkurencyjną. Na przykład Wielka Brytania zaproponuje swoją własną klasyfikację do dnia 30 czerwca – co oznacza, że w zależności od decyzji podjętej w Londynie, inwestycje w przetwórstwo zaproponowane państwu członkowskiemu UE mogą zostać przeniesione do Wielkiej Brytanii. https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/european-commission-considers-classifying-lithium-as-toxic-potentially-eroding-its-energy-security-and-climate-goals/

&&&

Czołowy producent Albemarle grozi zamknięciem niemieckiego zakładu, jeśli UE uzna lit za zagrożenie: https://www.reuters.com/markets/commodities/top-producer-albemarle-risks-shutting-german-plant-if-eu-declares-lithium-hazard-2022-06-07/

Pubblicità